søndag 2. september 2018

Møteveke

Denne veka har vore prega av møteverksemd etter arbeidstid. Sidan det skulle vere kommunestyremøte torsdagen, hadde vi som vanleg gruppemøte i partiet måndag kveld. Onsdag forvilla me oss på folkemøte for nytt kulturhus, der det vart presentert og diskutert planar for om- og påbygging av det eksisterande samfunnshuset i Volda sentrum. Politisk skal ikkje dette handsamast før i november/desember, og det var godt å sjå engasjementet og optimismen blant dei frammøtte. Deira klare melding var "køyr på", så det må me vel gjere når den tid kjem.

På kommunestyremøtet torsdag vart det presentert to andre spreke prosjekt, nemleg bru over Voldsfjorden og ny idrettshall i sentrum. Brua har eg engasjert meg i lenge, sidan eg sit i styret for bruselskapet, og eg vart erklært inhabil saman med dei andre i styret. Det skuffa meg at ikkje vedtaket vart samrøystes, men trass alt fekk planen for vidare arbeid klart fleirtal. Idrettshallsaka skal heller ikkje handsamast slett enno, men det var stor optimisme rundt bordet også i denne saka.

No er spørsmålet: toler kommuneøkonomien så store prosjekt? Det kan òg stillast spørsmål ved om prosjekta kjem til å vekse seg større på grunn av parkeringsbehov og liknande, slik at prosjekta havarerer når dei er nær ved å lande. Der er fleire andre, større prosjekt som òg ligg på vent, som ombygging av ungdomsskulen og bygging av kloakkanlegg, og ein kan ikkje gløyme desse behova midt i alle dei fine teikningane.

Eg håpar og trur at administrasjonen vil gjere ein god jobb med å utgreie sakene, og at me kan få til byggestart i denne kommunestyreperioden. Det er kjekt å vere ein del av ein slik prosess.
Skisse av kulturhuset, slik det kan bli

Skisse av idrettshallen, slik den kan bli

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar